La Càtedra URV d’Emprenedoria i la Fundació d’aquesta universitat (FURV) creen el Hub Emprenedor

La Càtedra URV d’Emprenedoria i la Fundació d’aquesta universitat (FURV) creen el Hub Emprenedor

En un intent per a retenir el ta-lent dels emprenedors de les comarques tarragonines, la Universitat Rovira i Virgili ha fet un pas endavant i ha cre-at una eina que donarà sorti-da als nous projectes creats des de la institució però que també aporta beneficis a les empreses de les comarques tarragonines, que poden tro-bar en els nous projectes i iniciatives universitàries les solucions que necessiten per a ser més competitives i inno-vadores. Segons els analistes, integrar la capacitat d’innovació que es genera a les universitat o a les seves projeccions empresarials és una de les assignatures pen-dents del teixit empresarial de l’Estat espanyol.

Un fenomen que està molt consolidat a eco-nomies com la nord-america-na, on les grans empreses te-nen clar que bona part de les millors idees per ser més fortes els vindran “de fora”. Aquest és el plantejament que dona sentit al Hub Emprenedor de la URV, una iniciativa de la Cà-tedra URV d’Emprenedoria i de la Fundació URV (FURV) vol ser el punt de trobada en-tre projectes desenvolupats per la universitat o per alum-nes de la institució amb les em-preses del territori.

“Ens vam adonar que moltes empreses no tenien molta informació so-bre els projectes emprenedors que es duien a terme des de la Càtedra d’Emprenedoria de la universitat però tampoc co-neixien les que s’estaven fent des de la xarxa d’entitats com Redessa, Tarragona Impulsa, Valls Activa, etc.”, diu Xavier Càmara, director de l’esmen-tada Càtedra.

El Hub Emprenedor URV és l’evolució del programa Talent FURV-URV Emprèn, que tenia com a objectiu vincular el teixit empresarial del territo-ri amb els projectes que s’esta-ven fent a la universitat.

“Mol-tes empreses tampoc sabien quines tecnologies s’estaven investigant a la URV i que, de fet, podien afavorir aquestes companyies”, admet Càmara, que explica que durant l’any 2019 es van fer una sèrie de re-unions amb empreses que van culminar en unes jornades el novembre d’aquell any on van assistir 100 professionals de diferents sectors empresarials de la demarcació.

“Vam com-provar que era necessari crear una plataforma, una mena de marketplace, on s’apleguessin les start-ups de la URV, els pro-jectes de la universitat amb no-ves tecnologies que s’estaven treballant, i les empreses del territori que busquessin soluci-ons als reptes que tenien”, ex-plica el director de la Càtedra.  Així va néixer el Hub Emprenedor de la URV, que va fer la seva presentació en línia el ju-liol passat.  “Ara hem de dotar de contingut el Hub, cal acon-seguir que les empreses del territori coneguin el projecte i que manifestin les seves ne-cessitats o reptes al Hub i així trobar start-ups que les puguin solucionar”.

La idea és que la plataforma, el Hub Emprenedor, sigui un espai on tothom hi surti gua-nyant, un win-win de manual. D’una banda, els projectes que es desenvolupen a la URV po-den difondre’s entre el món empresarial, la seva raó de ser perquè estan orientats a fer-se servir en empreses i, d’altra banda, les companyies poden trobar en el Hub la innovació o les últimes tecnologies necessàries per ser més competitives. Càmara, però, puntualitza que els projectes que es trobin al Hub Emprenedor no seran únicament aquells que estan dins de línies d’investigació de la universitat, sinó que també n’hi ha d’alumnes que s’han agrupat i han decidit crear pel seu compte la seva start-up. “El Hub permet els em-prenedors presentar al teixit empresarial els seus projectes.  Aquestes iniciatives potser ne-cessiten unes instal·lacions on acabar de desenvolupar la seva investigació. Aleshores les em-preses els poden oferir els seus espais i poden veure com treba-llen els emprenedors i si el pro-jecte que estan desenvolupant els pot ser útil. Al final, aquesta empresa que ha donat suport als emprenedors es pot con-vertir en el seu primer client o, fins i tot, encara que el projec-te sigui descartat, pot contrac-tar a l’emprenedor perquè ha vist que el seu perfil s’adiu amb la filosofia de la companyia. En definitiva, es tracta que el talent no marxi del territori i que tothom en surti benefici-at”, diu, mentre assegura que no es descarta que entitats com Tarragona Impulsa, Redessa i altres similars de la demarcació formin part del Hub Emprene-dor. “No competim amb altres entitats, sinó que col·laborem perquè les eines dels empre-nedors siguin com més riques, millor”.Càmara és conscient que els inicis seran complicats perquè “el teixit empresarial té unes inèrcies pròpies” però assegura que ja existeixen unes 30 em-preses que col·laboren amb el Hub Emprenedor. A més, el di-rector de la Càtedra d’Empre-nedoria de la URV afirma que s’està treballant perquè tots els graus de la universitat comp-tin, en dos o tres anys vista, amb una assignatura optativa on s’imparteixin els coneixe-ments necessaris per a la cre-ació d’una empresa. “Es dirà Eines per emprendre”, afirma.“Quan hi hagi moltes em-preses i projectes emprene-dors, el Hub funcionarà sol. Ara hem d’aportar contin-gut. Hem rebut peticions de projectes emprenedors que no provenen de la universi-tat però que hi volem formar part, no els podem dir que no”, assegura Càmara.

 

Noticia publicada a Indicador d’Economia