Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital

Loading Events
  • This event has passed.

Per la present us facilitem informació de les subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones, del Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat. La finalitat és donar suport al creixement i la consolidació d’empreses emergents de base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresa.

Aquesta actuació pretén subvencionar projectes de validació de tecnologia i model de negoci, de llançament de nous productes al mercat o l’acceleració del creixement de l’empresa i de posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament.

Beneficiàries: Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents de base tecnològica que tinguin entre 1 i 3 anys d’antiguitat i que estiguin liderades per dones

Requisits per a l’equip:

– Hi ha d’haver com a mínim una dona a l’equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l’empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa.

– L’equip fundador ha d’estar compromès amb el creixement de l’empresa i dedicar la major part del temps de treball a l’empresa (a la memòria s’hi ha de fer constar les hores dedicades a l’empresa). El compliment d’aquests requisits s’ha de fer constar a la memòria.

Requisits per a l’empresa:

– Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d’un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s’ha de fer constar a la memòria.

– Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s’ha de fer constar a la memòria.

– Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s’ha d’acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.

Import de la subvenció:

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i fins que s’esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presenta

Despeses subvencionables:

a) Les despeses de personal contractat o de nova contractació, incloent-hi el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, en la mesura que estiguin dedicats al projecte.

b) Les despeses dedicades a la formació i l’assessorament per a la millora de la competitivitat de l’empresa i les habilitats de lideratge femení, com també la formació per a la preparació per participar en rondes de finançament, accés a capital de risc i serveis de mentoria i assessorament.

c) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis i productes, així com l’obertura a nous clients i mercats.

d) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d’eines, dissenys i recursos web.

e) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

f) Altres despeses relacionades, com el lloguer d’espais fins a un màxim del 20% del projecte, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents i d’altres despeses associades a l’execució del pla de negoci.

Termini d’execució del projecte: Les actuacions subvencionades es poden haver dut a terme durant l’anualitat anterior a la convocatòria, durant l’anualitat corresponent a la convocatòria i fins als sis mesos posteriors a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció

Terminis per sol·licitar l’ajut: 24 de març al 23 d’abril de 2021

Podeu ampliar la informació consultant les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813343.pdf

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a través del web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat)

Accés directe a la tramitació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lemprenedoria-femenina-en-el-sector-digital?category=1f54214c-36ac-11e5-be5c-005056924a59

March 24 2021

Details

Start: March 24, 2021 @ 08:00
End: April 26, 2021 @ 17:00
Event Categories:
Website: Visit Event Website

Venue

Online