La Nova Llei de contractes del sector públic

Loading Events
  • This event has passed.

Descripció:
El passat 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, una llei que marcarà un abans i un després per a les pimes i els autònoms, ja que millora l’accessibilitat de les nostres empreses a la licitació pública. Si mai has treballat amb el Sector Públic o et vols plantejar fer-ho, és imprescindible que coneguis amb detall les noves possibilitats que et dona la Llei.
Destinataris:
El curs s’adreça prioritàriament a autònoms, micropimes, i petites empreses que tinguin entre els seus clients a l’Administació Pública o bé tinguin interès en aquest àmbit.

Professorat:
Rosa Maria García – Diplomada en ciències empresarials, UB. Llicenciada en Administració i direcció d’empreses, UB. Professora associada d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Objectius:
Conèixer en profunditat la nova Llei de contractes del Sector Públic i analitzar les principals diferències que la nova Llei ha incorporat.

Continguts:
1. Introducció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: la transposició de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. Àmbit subjectiu: El règim de contractació dels diferents òrgans i entitats del sector públic. Diferències entre Administració Pública, poder adjudicador i entitats que no són poder adjudicador.

3. Àmbit objectiu. La tipologia de contractes:
3.1.- Contractes d’obres, serveis, subministraments i contractes mixtos.
3.2.- Contractes de concessió d’obres i concessió de serveis.
3.3 .- Contractes harmonitzats.

4. Procediments d’adjudicació:
4.1.- Obert: obert simplificat i obert amb mesures de gestió eficient del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria contractació pública.
4.2.- Negociat.
4.3.- Diàleg competitiu.
4.4.- Restringit.
4.5.- Associació per a la innovació.
4.6.- Contractes menors.

5. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques:
5.1.- La selecció del contractista: declaració responsable, la capacitat i solvència.
5.2.- La divisió del contracte en lots.
5.3.- Criteris de valoració: ofertes anormalment baixes.
5.4.- Publicitat i transparència: El perfil del contractant. El principi de confidencialitat.
5.5.- El termini dels contractes.
5.6.- Recurs especial en matèria de contractació.

6. L’execució dels contractes:
6.1.- Modificacions dels contractes.
6.2.- La subcontractació.
Observacions:
L’empresa proveïdora d’aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d’inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n’implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l’assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.

June 07 2018

Details

Start: June 7, 2018 @ 09:30
End: July 19, 2018 @ 18:00
Event Categories:
Website: Visit Event Website

Venue

Pimec

Avda. Bellissens, 42. Edifici Tecnoparc.
Reus, Tarragona 43204 Espanya

+ Google Map

Phone:

93 496 45 00

Visit Venue Website

Organizer

Pimec Tarragona
Phone: 977211188
Email:
Website: Visit Organizer Website